Website

Một lựa chọn đúng, một website nổi bật

Hơn 914 phương án thiết kế được cập nhật thường xuyên

9 1 4


Đơn vị tính

Để vào màn hình chính Đơn vị tính, ta chọn Danh mục  menu => Hàng hoá => Đơn vị tính.+ ThêmBước 1: Nhấn nút  +Thê..

xem thêm

Nhóm hàng

Để vào màn hình chính Nhóm hàng, ta chọn Danh mục menu => Hàng hoá => Nhóm hàng.+ThêmBước 1: Nhấn nút  để thêm Nhóm hà..

xem thêm

Nhập, xuất hàng hoá từ file

Quản lý hàng hoá từ file khi chúng ta có nhiều người sử dụng phần mềm.Tại Danh mục  menu => Hàng hoá => Hàng hoá, màn ..

xem thêm

Quản lý hàng hoá

Với các chức năng: xoá, sửa hoặc xem theo lựa chọn.Từ Danh mục menu => Hàng hoá , hiển thị màn hình chính của Hàng hoá.+ XoáBư..

xem thêm

Barcode

In mẫu và đính trên sản phẩm để quét mã khi Bán hàng.Để vào màn hình chính, ta chọn Danh mục menu => Hàng hoá => Barco..

xem thêm

Thêm hàng hoá

Thêm sản phẩm của cửa hàng vào phần mềmLưu ý: Để thêm hàng hoá, yêu cầu Nhóm hàng và Đơn vị tính đã được tạoBước 1: Để vào màn hì..

xem thêm