Website

Một lựa chọn đúng, một website nổi bật

Hơn 914 phương án thiết kế được cập nhật thường xuyên

9 1 4


Loại chi nhánh

Màn hính chính của Loại chi nhánh, ta chọn Danh mục => menu => Chi nhánh – kho => Loại chi nhánh.+ ThêmBước 1: Nhấn nút&..

xem thêm

Kho

Màn hính chính của Kho, ta chọn Danh mục => Chi nhánh – kho => Kho.Lưu ý: lựa chọn chi nhánh để quản lý bằng cách nhấn chọn..

xem thêm

Chi nhánh

Màn hính chính của Chi nhánh, ta chọn Danh mục => Chi nhánh – kho  => Chi nhánh.Lưu ý: - Để thêm chi nhánh, ..

xem thêm