Website

Một lựa chọn đúng, một website nổi bật

Hơn 914 phương án thiết kế được cập nhật thường xuyên

9 1 4


Kết quả kinh doanh

Giao diện báo cáo Kết quả kinh doanh thể hiện theo biểu đồ, có thể lựa chọn xem theo Ngày, Chi nhánh.Lưu ý: nhấn  để cập nhậ..

xem thêm

Báo cáo Kho

Giao diện báo cáo các mục trong menu Kho như: - Tồn kho: thống kê số lượng hàng hóa có trong kho. - Nhập xuất tồn: xem ..

xem thêm

Báo cáo bán hàng

Giao diện báo cáo các mục về Bán hàng như: - Chi tiết bán hàng: liệt kê các mặt hàng được bán trong ngày. - Tổng hợp bá..

xem thêm