Website

Một lựa chọn đúng, một website nổi bật

Hơn 914 phương án thiết kế được cập nhật thường xuyên

9 1 4


Thêm đối tượng

Bao gồm các đối tượng: Nhân viên, Nhóm đối tượng, Khách hàng, Nhà cung cấp, Liên hệ.Lưu ý: Bài hướng dẫn đối tượng là Nhân viên, ..

xem thêm

Nhập, xuất đối tượng từ file

Lưu ý: Nhập, xuất file được dùng cho các đối tượng là Nhân viên, Khách hàng, Nhà cung cấp. Bài hướng dẫn dùng đối tượng là Nhân v..

xem thêm

Quản lý đối tượng

Với các chức năng: xoá, sửa, xem địa phương.Lưu ý: Bài hướng dẫn đối tượng là Nhân viên, các đối tượng khác thao tác xoá, sửa tươ..

xem thêm