Website

Một lựa chọn đúng, một website nổi bật

Hơn 914 phương án thiết kế được cập nhật thường xuyên

9 1 4


Quỹ tiền

Nhập số tiền đầu kỳ cho các Chi nhánh và Ngân hàng để quản lý thu chi.Để vào giao diện chính, ta vàoDanh mục => Thu chi => ..

xem thêm

Sổ phiếu thu - phiếu chi - chuyển tiền

Sổ phiếu thuTất cả dữ liệu liên quan đến thu tiền được thêm từ các sổ sẽ được tự động cập nhật vào Sổ phiếu thu.Ta chọn Danh..

xem thêm

Quản lý sổ

Với các chức năng: thêm, xoá, sửa, duyệt – bỏ duyệt.Lưu ý: bài viết hướng dẫn thêm - xoá - sửa Sổ phiếu thu, thao tác tương tự vớ..

xem thêm