Website

Một lựa chọn đúng, một website nổi bật

Hơn 914 phương án thiết kế được cập nhật thường xuyên

9 1 4


Thống kê hàng tồn

Từ Danh mục => Kho hàng => Thống kê hàng tồn để vào màn hình chính.Lưu ý: - Tồn dưới định mức: Tồn nhỏ hơn T..

xem thêm

Tồn kho đầu kỳ

Thống kê tất cả các hàng hoá ở các kho, cài đặt Đơn vị tính - Số lượng - Đơn giá cho lần đầu nhập kho hàng.Bước 1: Để vào màn hìn..

xem thêm